Cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược

TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC

TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC  Căn cứ Luật Dược ngày 6/4/2016 và Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08 tháng 05 năm 2017­­; "Khoản 9 Điều 28 Luật Dược 105/2016/QH13 quy định về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược trong trường hợp người …