Phòng Tài chính – Kế toán

GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Chức năng Phòng tài chính – kế toán có chức năng Hạch toán kế toán kịp thời tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, các hoạt động thu chi tài chính kịp thời. Lập kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính của đơn vị Tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát việc …