Phòng Công tác HSSV

GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG TẤC HỌC SINH – SINH VIÊN

GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG TẤC HỌC SINH – SINH VIÊN

Chức năng Phòng Công tác học sinh – sinh viên thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam có chức năng tham mưu cho hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện công tác quản lý học sinh sinh viên (HSSV); tuyên truyền, xây dựng lối sống tích cực trong HSSV; thực hiện giáo dục kỹ năng mềm cho …