Phòng Hành chính – Tổ chức cán bộ

GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Chức năng Phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt về công tác tổ chức nhân sự, thi đua khen thưởng, pháp chế, hành chính tổng hợp, thiết bị của trường. Nhiệm vụ a) Nhiệm vụ …