Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG DƯỢC  HỆ CHÍNH QUY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG DƯỢC HỆ CHÍNH QUY

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y – DƯỢC VIỆT NAM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG DƯỢC HỆ CHÍNH QUY (Ban hành theo Quyết định số 44/QĐ-YDC ngày 26/02/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam) Tên ngành, nghề: Cao đẳng Mã …

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y DƯỢC VIỆT NAM KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (Ban hành theo Quyết định số 44/QĐ-YDC ngày 26/02/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam) Tên ngành, nghề: Điều …