Phòng Đào tạo

GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

Chức năng Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc định hướng, phát triển công tác đào tạo của Trường. Tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát toàn bộ công tác giảng dạy, học tập các hệ và loại hình đào tạo của Trường, cụ thể trên một số mặt: Tham mưu hoạch định chiến lược phát triển đào tạo. …