PHÒNG KHOA

GIỚI THIỆU KHOA NGOẠI NGỮ – TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y DƯỢC VIỆT NAM

GIỚI THIỆU KHOA NGOẠI NGỮ – TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y DƯỢC VIỆT NAM

Chức năng – Khoa Ngoại ngữ thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam hoạt động theo quy chế tổ chức của Nhà trường Nhiệm vụ Khoa là đơn vị chuyên môn thuộc trường đại học, có các nhiệm vụ sau đây: Quản lý giảng viên, cán bộ khác và người học thuộc khoa Lập kế hoạch tổ chức thực …

GIỚI THIỆU KHOA THẨM MỸ – TRƯƠNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y DƯỢC VIỆT NAM

GIỚI THIỆU KHOA THẨM MỸ – TRƯƠNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y DƯỢC VIỆT NAM

Chức năng Khoa Thẩm mỹ - Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam có chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp. Môi trường đào tạo chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại sẽ giúp cho các bạn sinh viên luôn được học những cái mới nhất, đáp ứng được công việc …

GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Chức năng Phòng tài chính – kế toán có chức năng Hạch toán kế toán kịp thời tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, các hoạt động thu chi tài chính kịp thời. Lập kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính của đơn vị Tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát việc …

GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Chức năng Phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt về công tác tổ chức nhân sự, thi đua khen thưởng, pháp chế, hành chính tổng hợp, thiết bị của trường. Nhiệm vụ a) Nhiệm vụ …

GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG TẤC HỌC SINH – SINH VIÊN

GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG TẤC HỌC SINH – SINH VIÊN

Chức năng Phòng Công tác học sinh – sinh viên thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam có chức năng tham mưu cho hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện công tác quản lý học sinh sinh viên (HSSV); tuyên truyền, xây dựng lối sống tích cực trong HSSV; thực hiện giáo dục kỹ năng mềm cho …

GIỚI THIỆU PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG

GIỚI THIỆU PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG

Phòng  Tuyển sinh - Truyền thông được thành lập ngày 01/01/2019 theo Quyết định số 198/QĐ-YDVN của của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam. CHỨC NĂNG + Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu (BGH), là đầu mối chủ trì trong việc lập kế hoạch, tổ chức triển khai và giám sát công …

GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

Chức năng Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc định hướng, phát triển công tác đào tạo của Trường. Tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát toàn bộ công tác giảng dạy, học tập các hệ và loại hình đào tạo của Trường, cụ thể trên một số mặt: Tham mưu hoạch định chiến lược phát triển đào tạo. …

GIỚI THIỆU KHOA ĐIỀU DƯỠNG

GIỚI THIỆU KHOA ĐIỀU DƯỠNG

Chức năng - Khoa Điều dưỡng thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam hoạt động theo quy chế tổ chức của Nhà trường  - Khoa chuyên ngành sức khỏe  đào tạo nguồn nhân lực ngành Điều dưỡng trình độ Cao đẳng, theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp Nhiệm vụ Khoa là đơn vị chuyên môn thuộc …

GIỚI THIỆU KHOA DƯỢC

GIỚI THIỆU KHOA DƯỢC

Chức năng Khoa Dược tại Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam có chức năng đào tạo nhân lực ngành Dược hệ Cao đẳng, có kiến thức cơ bản về ngành Dược, kỹ năng chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt đáp ứng được yêu cầu về chất lượng của các đơn vị tuyển dụng. Nhiệm vụ - Tham …